307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

中国网络电视台 > 经济台 > 财经资讯 >

中国棉花交易市场电子撮合盘8月19日互有涨跌

发布时间:2011年08月19日 14:20 | 进入复兴论坛 | 来源:世华财讯


评分
意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

 [世华财讯]以下是中国棉花交易市场8月19日电子撮合交易行情:

 单位:元/吨

 ------------------------------------------------------------------------

 商品码 订货量 今开市 最新 最高 最低 买价 卖价 成交量 涨跌

 MA1108 17760 19395 19170 19400 19020 19075 19170 2540 -2

 MA1109 16620 19420 19425 19430 19350 19375 19430 300 18

 MA1110 9420 19770 19500 19770 19500 19500 19690 280 17

 MA1111 11460 19700 19650 19700 19650 19655 19795 420 -33

 MA1112 13480 19850 19800 19850 19760 19760 19820 4160 4

 MA1201 8640 19705 19880 19950 19705 19865 19940 440 -32

 ------------------------------------------------------------------------

 注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表428B。

 资料来源:中国棉花信息网

 (王德军 编辑)

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx